افق روشن
www.ofros.com

قاضی دادگاه: این اتحادیه را ویران خواهیم کرد

شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا محاکمه شدند

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                       یکشنبه ٦ اسفند ۱۳۹۱

قاضی دادگاه: این اتحادیه را ویران خواهیم کرد

شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا برای چندمین بار مورد محاکمه قرار گرفتند

شریف ساعدد پناه و مظفر صالح نیا از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران صبح امروز در شعبه یک دادگاه انقلاب برای چندمین بار مورد محاکمه قرار گرفتند. در این جلسه محاکمه که وکیل این کارگران آقای محمد قوامی نیز حضور داشت قاضی دادگاه با غیر قانونی خواندن اتحادیه آزاد کارگران ایران تلاش کرد شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا را ملزم به استعفا از اتحادیه بنماید و به آنان اعلام کرد در صورت مراجعه به اداره اطلاعات و دادن تعهد مبنی بر استعفا از اتحادیه حکم برائت شان را صادر خواهد کرد و در غیر اینصورت باید منتظر صدور حکم باشند. اما شریف و مظفر با دفاع از فعالیت خود در اتحادیه آزاد کارگران ایران بر عدم استعفای خود از این اتحادیه تاکید کردند و اعلام نمودند این اتحادیه یک اتحادیه کارگری است و کلیه فعالیتهای آن مبتنی بر دفاع از حقوق صنفی و انسانی کارگران می باشد. در ادامه این دادگاه قاضی با تاکید مجدد بر دادن تعهد از سوی شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا اعلام کرد ما این اتحادیه را ویران خواهیم کرد. این دادگاه حدود ساعت ١٢ ظهر پایان گرفت و شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا منتظر صدور حکم این دادگاه خواهند بود.
اعمال فشار بر شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج برای استعفا از اتحادیه آزاد کارگران ایران در حالی انجام میشود که روز ٢۵ بهمن ماه جعفر عظیم زاده و پروین محمدی دو نفر دیگر از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شدند و پس از ساعتها بازجویی در این دفتر، ملزم به توقف فعالیتهای خود در این اتحادیه شدند اما این کارگران نیز ضمن دفاع از فعالیتهای تاکنونی اتحادیه بر تداوم فعالیتهای شان در اتحادیه آزاد کارگران ایران تاکید کردند.
فشارهای مامورین امنیتی بر اعضا هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در حالی طی هفته های گذشته برای توقف فعالیتهای این اتحادیه افزایش پیدا کرده است که دهها اتحادیه از بالا و توسط خانه کارگر هر روزه در حال ایجاد هستند و هیچیک از آنها نیز به دلیل نبودن ساز و کار ثبت قانونی به ثبت نرسیده اند اما در این میان تلاش گسترده ای برای توقف فعالیتهای اتحادیه آزاد کارگران ایران از طریق تهدید و اعمال فشار بر اعضای هیات مدیره آن آغاز شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم آزار و اذیت و افزایش اعمال فشار بر اعضای هیات مدیره خود اعلام میدارد این اتحادیه یک اتحادیه مستقل و بدون وابستگی به نهادهای قدرت است که با اتکا به اراده صدها کارگر از کارخانه های مختلف سراسر کشور ایجاد شده است لذا ما هیچگاه تسلیم فشارهای امنیتی برای توقف فعالیتهایمان نخواهیم شد و در دفاع از زندگی و بقا خود بمثابه یک حق پایه ای و نهادینه شده انسانی طبقه کارگر از کسی اجازه نخواهیم گرفت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۵ اسفند ماه ١٣٩١

********************

احضار شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا برای چهارمین بار در یکسال

شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از بهمن ماه سال گذشته برای چهارمین بارجهت محاکمه به دادگاه انقلاب احضارشدند

شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران برای چهارمین بار طی یکسال گذشته جهت محاکمه به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج احضار شدند. بر اساس این احضاریه شریف و مظفر می باید در روز پنجم اسفند ماه ١٣٩١ در ساعت ١٠ صبح در این دادگاه حاضر شوند.
شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا در روز ١۵ دی ماه سال گذشته به فاصله سه روز از یکدیگر توسط مامورین امنیتی دستگیر و حدود دو هفته تحت بازداشت اداره اطلاعات سنندج قرار گرفتند. از آن تاریخ تاکنون این چهارمین بار است که این دو نفر با اتهامات واهی مورد محاکمه قرار میگیرند.
احضاریه ها و برگزاری دادگاههای مکرر برای رهبران و فعالین کارگری در شرایطی در حال تبدیل شدن به یک سیاست برای اعمال فشار دائمی بر این کارگران است که در چند هفته گذشته تعدادی از کارگران شرکت واحد تهران بدلیل اعتراضات صنفی از کار خود اخراج شده اند و یوسف آب خرابات، محمد مولانایی و واحد سیده از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری نیز دستگیر و به زندان افکنده شده اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم سیاست اخراج، بازداشت و اعمال فشار بر کارگران معترض اعلام میدارد بر پایی تشکلهای کارگری، اعتصاب و اعتراض به شرایط فلاکت بار موجود بدیهی ترین حق کارگران است و بی تردید اینگونه سیاستها همچنانکه تا به امروز شاهدش بوده ایم هیچگاه نخواهد توانست مانعی در تلاش کارگران ایران برای دفاع از حقوق انسانی شان ایجاد کند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - نهم بهمن ماه ١٣٩١

www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com