افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب موفق کارگران مجتمع پتروشیمی

فجر یک در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                        جمعه ٣ اردیبهشت ١٣٨٩

بنابر خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه ٨٩ کارگران شیفت روز بخش تعمیرات ( شرکت رامکو) در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها و مجموعه ای از خواسته های دیگر دست از کار کشیدند.
خواسته های این کارگران به شرح زیر اعلام شده است:
١- پرداخت حقوق معوقه اسفند ماه گذشته و بخشی از حقو ق دو ماهه گذشته
٢- لغو قراردادهای موقت
٣- عدم کسر کردن یک ساعت وقت ناهار از ساعات کار کارگران
٤- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
۵- اعتراض به کسر نمودن مالیات های جدید و خارج از قوانین مالیاتی از حقوق های کارگران
کارگران شیفت روز این کارخانه ساعت ٧ و ٣٠ دقیقه روز چهارشنبه ، پس از ورود به مجتمع در محوطه نشسته و اعلام کردند که خواسته های فوق را به مثابه خواست تمامی کارگران به مدیریت اعلام و تا برآورده شدن خواسته هایشان برسر کار حاضر نخواهند شد.بلافاصله پس از این اقدام کارگران، ابتدا حراست مجتمع فجر یک و پس از آن نیروهای حراست منطقه ویژه در محل حاضر و تلاش نمودند که کارگران به سر کار برگردند. ولی کارگران به اصرار نیروهای حراست وقعی نگذاشته و بر اجرای خواسته هایشان تاکید نمودند. در پی شکست تلاش های حراست، رئیس اداره کار سربندر و برخی مسئولین شهر و منطقه ویژه برای قانع کردن کارگران در محل حاضر شدند. در نهایت در ساعت ١١ صبح ، پس از مذاکرات 3 ساعته نمایندگان کارگران با مدیران مجتمع و مسئولین حاضر، و قول عملی شدن همه خواسته های کارگران از طرف مدیریت مجتمع، کارگران به سر کار برگشتند.
کارگران اعلام نموده اند که در صورت عدم تحقق خواسته هایشان از روز دوشنبه مجددا اعتصاب خود را از سر خواهند گرفت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- سوم اردیبهشت ماه ٨٨

www.etehade.com
k.ekhraji@gmail.com