افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب متحدانه کارگران نی بر نیشکر هفت تپه


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                     سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۱

از صبح امروز کارگران نی بر شرکت نیشکر هفت تپه بطور یکپارچه ای دست به اعتصاب زده اند

کارگران نی بر شرکت نیشکر هفت تپه از ساعات اولیه صبح امروز دست از کار کشیدند و در مقابل مدیریت کارخانه تجمع کردند.
این کارگران مدت سه ماه است دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند و به همین دلیل با خواست پرداخت سه ماه دستمزد معوقه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دست از کار کشیده اند. تا لحظه مخابره این خبر (١٠ صبح) هیچیک از مسئولین کارخانه در میان کارگران اعتصابی حاضر نشده اند. خبر تکمیلی این اعتصاب متعاقبا منتشر خواهد شد.

********************

خبر تکمیلی اعتصاب ١۵٠٠ نی بر شرکت نیشکر هفت تپه

١۵٠٠ کارگر نی بر شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم دریافت سه ماه دستمزد و با خواست اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از صبح روز یکشنبه اول بهمن ماه در اعتصاب بسر می برند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، از صبح روز یکشنبه که این کارگران دست به اعتصاب زده اند مسئولین شرکت نیشکر هفت تپه تا کنون هیچ پاسخی به خواستهای آنان نداده اند. به همین دلیل از صبح امروز این کارگران دست به تجمع در مقابل دفتر مدیریت زدند و خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند اما نه تنها امروز نیز پاسخی به این کارگران داده نشد بلکه عوامل حراست با حضور در محل تجمع کارگران سعی در کنترل آنان کردند.
از سوی دیگر از صبح امروز حدود ٦٠ نفر از کارگران کارخانه نیز به کارگران نی بر تجمع کننده در مقابل دفتر مدیریت پیوستند. این کارگران از جمله کارگران ساکن در خانه های سازمانی شرکت نیشکر هفت تپه هستند که به آنان اعلام شده است از این پس باید ماهیانه مبلغ یکصد هزار تومان بابت سکونت در خانه های سازمانی به شرکت پرداخت کنند اما کارگران زیر بار این خواست نرفته اند و به همین دلیل آنان نیز از صبح امروز همراه با کارگران نی بر، دست به تجمع در مقابل دفتر مدیریت زدند.
لازم به توضیح است در خبر اولیه اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعتصاب کارگران نی بر شرکت نیشکر هفت تپه آمده بود که این کارگران از صبح امروز دست به اعتصاب زده اند این درحالی است که تجمع آنان در مقابل دفتر مدیریت از صبح امروز آغاز شده است اما اعتصاب شان از صبح روز یکشنبه اول بهمن آغاز شده بود که بدینوسیله تاریخ شروع اعتصاب کارگران نی بر شرکت نیشکر هفت تپه اصلاح میشود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- سوم بهمن ماه ١٣٩١