افق روشن
www.ofros.com

کارگران همگام خودرو تاکنون ٣٠٠ نفر اخراج و تعویق ۴ ماه دستمزد کارگران شاغل


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                                  جمعه ٨ دی ١٣٩١

از ٦۵٠ کارگر کارخانه همگام خودرو آسیا تاکنون ٣٠٠ نفر

اخراج شده اند و دستمزد کارگران شاغل با چهار ماه تاخیر پرداخت میشود

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال بحران در خودرو سازیها و کارخانه های قطعه سازی، از ٦۵٠ کارگر کارخانه همگام خودرو آسیا ٣٠٠ نفر از آنان از اول سال جاری بصورت تدریجی از کار خود اخراج شده اند و بر شدت کار در این کارخانه افزوده شده است.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این کارخانه تولید کننده بدنه پژو ٢٠٦، قطعات خودرو رانا و خودوری ال٩٠ و طرف قرارداد مستقیم با شرکتهای ایساکو، ساپکو و ایران خودرو است.
گذشته از اخراج ٣٠٠ کارگر این کارخانه، ٣۵٠ کارگر شاغل این کارخانه نیز در شرایط مشقت باری مشغول بکار هستند. این کارگران از شهریور تا سوم دی ماه جاری دستمزدهای خود را دریافت نکرده بودند و از سوی دیگر کارفرما بطور غیر قانونی مرخصی سالیانه کارگران را کاهش داده و بمدت ١۵ دقیقه ساعت کار روزانه را افزایش داده است به همین دلیل کارگران این کارخانه در اعتراض به شدت کار و عدم پرداخت دستمزدهایشان روز سوم دی ماه بمدت یکروز بطور یکپارچه ای دست به اعتصاب زدند و در مقابل درب اداری کارخانه دست به تجمع زدند.
در این اعتصاب صیادی مدیر عامل کارخانه به کارگران اظهار داشت: شرکتهای اصلی یعنی ایران خودرو و ایساکو و ساپکو بابت تولیدات کارخانه به درستی پول به ما نمیدهند وما هم پول نداریم که به شما بدهیم هرکاری میخواهید بکنید!
با اینحال کارفرمای کارخانه ناچار شد روز پس از اعتصاب، دستمزد شهریور و دو روز بعد دستمزد مهر ماه کارگران را پرداخت کند اما هیچ اقدامی در رابطه با بر قراری مرخصی قانونی سالیانه و افزایش ١۵ دقیقه کار روزانه انجام نداد.
کارگران کارخانه همگام خودرو آسیا در اعتراض به شرایط خود تیر ماه سالجاری نیز دست به اعتصاب زده بودند. این کارخانه درمنطقه شهرک صنعتی علویجه اصفهان قرار دارد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- هشتم دی ماه ١٣٩١