افق روشن
www.ofros.com

احضار صدیق کریمی و فواد کیخسروی را به دادگاه قویا محکوم میکنیم


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                                جمعه ٢۵ تیر ١٣٨٩

صدیق کریمی عضو هیئت مدیره و فواد کیخسروی از اعضای فعال اتحادیه آزاد کارگران ایران به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج احضار شدند. بر اساس این احضاریه صدیق کریمی و فواد کیخسروی در ساعت ٣٠/١٠ صبح روز ٢٩ تیر ماه در دادگاه حاضر خواهند شد.
صدیق کریمی و فواد کیخسروی روز ١١ اردیبهشت ماه (اول ماه مه) سال جاری توسط مامورین امنیتی در شهر سنندج به اتهام تلاش برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر بازداشت و مورد بازجوئی قرار گرفتند اما در دادگاه به آنان اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران را وارد کردند و قرار است روز ٢٩ تیرماه جاری به همین اتهام مورد محاکمه قرار بگیرند.
ما ایجاد تشکل و عضویت کارگران در تشکلها و نهادهای کارگری را حق مسلم و خدشه ناپذیر طبقه کارگر ایران میدانیم و محاکمه صدیق کریمی و فواد کیخسروی را به اتهام عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران قویا محکوم میکنیم و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط سعید ترابیان، رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، ابراهیم مددی، منصور اسالو، مهدی فراهی شاندیز و تمامی انسانهای حق طلب و آزادیخواه از زندان هستیم و از تمامی سازمانها و نهادهای کارگری در ایران و سراسر جهان میخواهیم در صفوفی متحد خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران و تمامی انسانهای حق طلب و آزادیخواه از زندان و پایان دادن به تعقیب قضائی رهبران و فعالین کارگری بشوند.

زنده باد اول ماه مه

تشکل، تجمع، اعتصاب حق مسلم ماست

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢۴ تیر ماه ٨٩

www.etehade.com
k.ekhraji@gmail.com