افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران پتروشیمی امیر کبیر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                     چهارشنبه ١٨ آبان ماه ١٣٩٠

کارگران پتروشیمی امیر کبیر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر از روز دوشنبه دست به اعتصاب زده اند

بنا برگزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی امیر کبیر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر از روز دوشنبه ١٦ آبانماه در اعتراض به خلف وعده کارفرما دست به اعتصاب زده اند. این کارگران روز یکشنبه ١۵ آبان نیز در اعتراض به نحوه کسر مالیات بر مشاغل دست به تجمع اعتراضی زده بودند.
بدنبال اعتصاب کارگران پیمانکاری پتروشیمی امیرکبیر در اواخر فروردین ماه جاری که به همراه کارگران دیگر پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر انجام شد مدیریت این پتروشیمی به کارگران وعده تحقق خواست هایشان را داد اما همچون مدیریت پتروشیمی بندر امام بطور مداوم از کارگران برای تحقق خواست هایشان مهلت گرفت. آخرین وعده مدیریت این پتروشیمی به کارگران برای تحقق خواست آنان حداکثر تا ١۵ آبانماه بود اما با فرا رسیدن این روز خبری از تحقق وعده ها نشد و به همین دلیل کارگران این پتروشیمی از صبح روز دوشنبه ١٦ آبانماه دست به اعتصاب زدند که تا لحظه مخابره این خبر(ساعت ١۴ ظهر امروز) این اعتصاب متحدانه همچنان ادامه دارد.
بنا بر این گزارش دیروز سه شنبه١٧ آبانماه کارفرمای پتروشیمی امیر کبیر برای در هم شکستن اعتصاب و جلوگیری از توقف تولید، تعدادی از کارگران بخش تعمیراتی شرکت پیمانکاری بسپاران(زیر مجموعه پتروشیمی بندر امام) را وارد کارخانه کرد که با اعتراض و مقابله کارگران اعتصابی امیر کبیر مواجه و به درگیری با آنان منجر شد و نهایتا کارگران اعتصابی مانع بکارگیری این نیروها شدند.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم این درگیری، کارگران پتروشیمی بندر امام در صدند تا به انحا مختلف از اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام حمایت کنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٨ آبانماه ١٣٩٠