افق روشن
www.ofros.com

ادامه تجمع کارگران کیان تایر در روزهای دوشنبه و چهارشنبه


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                        پنجشنبه ١٢ اسفند ١٣٨٩


کارگران کیان تایر شعار میدادند: هرگز ندیده ملتی اینهمه بی عدالتی - مرگ بر ستمگر

تجمع اعتراضی کارگران کیان تایر در مقابل بخشداری چهاردانگه در روزهای دوشنبه و چهارشنبه

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کیان تایر در ادامه تجمع اعتراضی خود دربرابر بخشداری چهاردانگه در روز شنبه هفتم اسفند ماه، روزهای دوشنبه ٩ اسفند و دیروز چهارشنبه یازدهماسفند ماه نیز دست به برپائی تجمعات اعتراضی بزرگتری در مقابل بخشداری چهاردانگه در جاده اسلامشهر زدند. بنا بر این گزارش دیروزچهارشنبه ١١ اسفند ماه در حالی که حدود پانصد نفر از این کارگران در مقابل بخشداری چهاردانگه دست به تجمع اعتراضی زده بودند بقیه کارگران نیز در داخل کارخانه و درپشت نرده های کارخانه مشرف به جاده اسلامشهر اقدام به آتش زدن ضایعات لاستیک کردند.در این تجمع کارگران کارگران شعار میداند:
هرگز ندیده ملتی اینهمه بی عدالتی - ایمردم باغیرت حمایت حمایت - مرگ بر درغگو - مرگ بر ستمگر
کارگران کیان تایر در این تجمع با توجه به هفته های پایانی سال از بستن جاده خودداری کردند اما بدلیل بوق زدنهای ممتد ماشینهای عبوری برای اعلام همبستگی با کارگران در محور جاده اسلامشهر- اتوبان آزادگان تا میدان جهاد که کیلومترها مسیر است ترافیک بسیار سنگینی ایجاد شده بود.
بنا بر اظهار کارگران در حالیکه مامورین راهنمائی و رانندگی با کارگران ابراز همدردی میکردند نیروهای گارد ویژه در مصلی محل مستقر شده بودند و از آمدن به محل تجمع کارگران خودداری کردند اما نیروهای امنیتی با حضور در میان کارگران سعی در فیلمبرداری از آنان کردند که با عکس المعل شدید کارگران مجبور به قطع فیلمبرداری شدند. این تجمع از ساعت ٩ صبح تاساعت ٣٠/١۴ ادامه داشت و کارگران با نزدیک شدن به پایان ساعت کارشان به تجمع خود پایان دادند.
بنا بر آخرین گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، دیروز ساعت ١٨ عصر چک ٢٨ درصد باقی مانده از ۵٠ درصد عیدی کارگران که می باید اول اسفند ماه پرداخت میشد صادر گردید و قرار شدامروز به حساب کارگران واریز شود.
کارگران کیان تایر اعلام کرده اند در صورت کمترینتاخیری در اجرای توافقات صورت گرفته برای پرداخت عیدی و دستمزد هایشان اقدام به برپائی تجمعات اعتراضی در مقابل بخشداری چهار دانگه و احتمالا در مقابل مجلس شورای اسلامی خواهند کرد. لازم به ذکر است در پایان تجمع اعتراضی کارگران کیان تایر در بیرون کارخانه در روز شانزدهم بهمن ماه جدول بندی زیر برای پرداخت دستمزد آنان تا پایان سال ٨٩ مورد توافق طرفین قرار گرفت و کارفرما متعهد به اجرای آن شد:
١- اولاسفند پرداخت ۵٠ درصد عیدی کارگران ٢- چهاردهم اسفند باقی مانده دستمزد بهمن ماه پرداخت شود ٣- ٢٤ اسفند دستمزد اسفند ماه پرداخت شود ٤- هفته آخر اسفند ماه ۵٠ درصد باقی مانده کارگران پرداخت گردد.
بدنبال این توافق کارگران اعتراضات خود را متوقف کردند اما روز اول اسفند ماه کارفرما فقط ٢٢ درصد از ۵٠ درصد توافق شده عیدی کارگران را پرداخت کرد که این امر اعتراض آنان را برانگیخت و منجر به سلسله تجمعات اعتراضی کارگران کیان تایر در مقابل بخشداری چهاردانگه شد.

  

  

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٢ اسفند ماه ٨٩

www.etehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com