افق روشن
www.ofros.com

ادامه اعتصاب کارگران ساسان درگیر شدن کارگران با مدیریت و پلیس امنیت


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                   پنجشنبه ٢٠ مرداد ماه ١٣٩٠

بنابر خبر رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ١٩ مرداد، کارگران کارخانه ساسان به اعتصاب خود ادامه دادند. امروز کارگران با مدیریت کارخانه و پلیس امنیت پایگاه پنجم درگیر شدند. کارگران ساسان با خواست تشکیل شورای کارخانه جهت پیگیری مطالبات خود از روز گذشته دست از کار کشیده بودند. امروز کارگران ضمن مذاکراتشان با مدیریت کارخانه قبول کردند که بر سر کارهای خود بازگردند به شرطی تا روز شنبه هفته آینده تدارکات قانونی تشکیل شورای کارخانه فراهم شود. خبر دیگر از این کارخانه حاکیست که روز جمعه گذشته کارگری بنام داوود حیدری بخاطر عدم وجود استاندارد ایمنی به قعر چاهی در داخل کارخانه میرود که بر اثر گاز گرفتگی خفه شده و جان می سپارد.یکی از موارد اعتراض کارگران عدم صدور برگه حادثه در صورت وقوع حادثه برای کارگران می باشد. مدیریت کارخانه در قبال ایمنی کارخانه و حوادث کار هیچ گونه مسئولیتی به عهده نمیگیرد و در صورت وقوع حادثه کارگران به حال خود رها میشوند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٠/۵/١٣٩٠