افق روشن
www.ofros.com

احضار و محاکمه علی نجاتی


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                             شنبه ۲٩ مهر ١٣٩١

علی نجاتی امروز محاکمه شد

تلاش برای پرونده سازی جدید علیه علی نجاتی را قویا محکوم میکنیم
امروز شنبه ۲٩ مهر ماه، علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بر اساس احضاریه ای که سه روز پیش به وی ابلاغ شده بود در شعبه اول دادیاری دادگستری شهرستان شوش حاضر شد.
در این دادگاه به علی نجاتی اعلام شد شما بر اساس مستندات سی دی ایی که بر روی پرونده همسرتان است سال گذشته به کردستان رفته و در آنجا سخنرانی کرده و ترانه حماسی و تحریک کننده "دایه دایه وقت جنگه" را خوانده اید. علی نجاتی نیز اعلام کرد ما در یک جمع بزرگ خانوادگی حضور داشتیم و در چنین جمع هایی طبیعی است که آدمها صحبت بکنند یا آواز بخوانند، اینکه جرمی نیست. در ادامه این بازجویی از سوی دادیار شعبه یک دادگستری شهرستان شوش، وی با تعیین وثیقه ده میلیون ریالی برای آزادی علی نجاتی اعلام کرد ما این سی دی را جهت تحقیقات و تکمیل پرونده به دادگستری استان کردستان خواهیم فرستاد و چنانچه دادگستری این استان قصد محاکمه شما را در آنجا نداشته باشد همینجا به پرونده شما رسیدگی خواهیم کرد.
هنوز یک ماه از آزادی علی نجاتی از زندان نگذشته است. اتهامات وارده بر علی نجاتی آنچنان یک بهانه جویی ساده انگارانه است که هیچ چیزی جز تداوم آزار و اذیت این فعال کارگری توجیه گر برگزاری چنین دادگاهی برای وی نیست. این یک پرونده سازی آشکار و ناشیانه بر علیه علی نجاتی است و ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنرا قویا محکوم میکنیم.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام میدارد بر پایی تشکل کارگری و اعتراض کارگران به وضعیت مشقت بار کنونی یکی از پایه ای ترین حقوق انسانی طبقه کارگر ایران است و احضار و محاکمه کارگران معترض به هر بهانه ای، خدشه ای در تلاش و مبارزه ما کارگران در دفاع از زندگی و هستی مان وارد نخواهد کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٩ مهر ماه ١٣٩١

*********************

علی نجاتی به شعبه اول دادیاری دادگستری شوش احضار شد

علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به شعبه یک دادیاری دادگستری شوش احضار شد. حدود چند هفته پیش نیز همسر علی نجاتی، خانم شهناز سگوند که در حین بازداشت و زندانی شدن علی نجاتی نسبت به این وضعیت معترض بود به اتهام واهی تبلیغ علیه نظام به همین شعبه دادیاری احضار شده بود اما با قرار کفالت آزاد گردید.
بر اساس احضاریه ای که امروز بدست علی نجاتی رسیده است وی باید تا سه روز آینده خود را به دادگاه معرفی کند. در این احضاریه با قید اینکه شما شاکی دارید از علی نجاتی خواسته شده است تا برای پاره ای توضیحات خود را به شعبه یک دادیاری دادگستری شوش معرفی کند.
علی نجاتی به جرم دفاع از حقوق خود و همکارانش علیرغم اینکه مدت یکسال را در زندان سپری کرده است و از کار خود اخراج شده با اینحال بار دیگر و تنها ٢۴ روز پس از تحمل شش ماه حبس و آزادی از زندان، به دادگاه احضار شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران احضار علی نجاتی و تعقیب قضایی دیگر کارگران معترض را قویا محکوم میکند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران دربند رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، شاهرخ زمانی، محمد جرامی و عموم کسانی است که به دلیل آزادیخواهی و حق طلبی به زندان افکنده شده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٦ مهر ماه ۱۳۹۱