افق روشن
www.ofros.com

سه هزار و پانصد کارگر لاستیک بارز از صبح دیروز دست به اعتصاب زده اند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                          یکشنبه ١٢ دیماه ١٣٨٩

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران ، از صبح دیروز شنبه یازدهم دی ماه ٨٩ سه هزار و پانصد کارگر لاستیک بارز بتدریج دست از کار کشیدند و بعد از ظهر دیروز با خاموش کردن همه دستگاههای تولیدی بطور یکپارچه ای وارد اعصاب شدند.
خواست این کارگران تحقق تمامی آن مطالباتی است که در دور اعتصابات قبلی این کارگران به آنها وعده تحقق اش را داده بودند. این کارگران برای دستیابی به مطالبات خود روز چهارم مهر ماه سالجاری بمدت چهار روز دست به اعتصاب زدند و با وعده تحقق خواستهایشان از سوی رئیس اداره کار کرمان به اعتصاب خود پایان دادند اما پس از گذشت حدود یکماه از تحقق وعدهای کارفرما خبری نشد و کارگران هشدار دادند چنانچه تا ٧ آبانماه سالجاری خواست هایشان بر آورده نشود دست به اعتصاب مجدد خواهند زد اما با عوض شدن مدیر اداری کارخانه و انتصاب مدیر اداری جدید و طرح این مسئله از سوی مدیر تازه مبنی بر اینکه "من تازه به این سمت منصوب شده ام به من دو ماه برای تحقق خواست هایتان فرصت بدهید" کارگران لاستیک بارز از دست زدن به اعتصاب در روز هفتم آبانماه سالجاری منصرف شدند اما پس از دو ماه از وعده مدیر اداری جدید مبنی بر تحقق خواستهای کارگران خبری نشد.
بنا بر اظهار کارگران این کارخانه دیروز یازدهم دی ماه و پس از گذشت دو ماه، با به پایان رسیدن مهلتی که کارگران به مدیر اداری جدید برای تحقق خواست هایشان داده بودند آنان با مراجعه به مدیر اداری کارخانه و با طرح خواستهای خود که دو ماه پیش وعده تحقق آنها داده شده بود خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند اما مدیر اداری کارخانه با استناد به قطع یارانه ها اظهار داشت: با قطع یارانه ها هزینه تولید بالا رفته است و ما نمیتوانیم به وعده های خود عمل کنیم، ما مواد نداریم و این مشکل مربوط به کل مملکت است، مربوط به ما نیست و اگر دست از کار بکشید به جرم اغتشاش دستگیر میشوید.
بدنبال این مذاکرات و جوابهای تهدید آمیز از سوی مدیر اداری کارخانه لاستیک بارز، کارگران دسته دسته شروع به خواباندن دستگاههای تولید کردند بطوری بعد از ظهر دیروزکارگران روزکار بطور یکپارچه ای وارد اعتصاب شدند و بدنبال آنها کارگران شیفت شب نیز به اعصاب پیوستند.
کارگران لاستیک بارز از ماهها پیش خواهان افزایش دستمزدهای خود و تبدیل قراردادهای یکماهه به قرارداد یکساله هستند. علاوه بر اینها کارفرمای لاستیک بار در ازای ٧٠ ساعت اضافه کاری ماهانه با بهانه اینکه کارگران در این ٧٠ ساعت کم کاری میکنند به آنان فقط ماهیانه ۴٠ ساعت اضافه کاری پرداخت میکند. همچنین کارگران این کارخانه از آنجا که یک هفته در میان فقط روزهای جمعه تعطیل هستند خواهان تعطیلی دو روز در هفته می باشند و به کاهش پاداش تولید که از بیستم مهر ماه جاری از مبلغ ۵٠ تا ٢٠٠ هزارتومان نسبت به دستمزد کارگران کاهش پیدا کرده است معترضند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٢ دی ماه ٨٩

www.etehadeh.com
ایمیل: k.ekhraji@gmail.com