افق روشن
www.ofros.com

مجموعه ای از اخبار و گزارشات

علی نجاتی بعد از ظهر امروز آزاد شد

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                              یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳۹۴ - ۱٨ اکتبر ۲۰۱۵

علی نجاتی بعد از ظهر امروز آزاد شد

علی نجاتی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه پس از ۳۴ روز بازداشت، ساعت ۴ بعد از ظهر امروز با قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شد. به علی نجاتی اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با معاندین نظام زده شده است. وی نیمه شب روز ٢۴ شهریور ماه در منزل خود بازداشت شده بود.
علی نماینده شایسته و سازش ناپذیر کارگران نیشکر هفت تپه و از فعالین خوشنام جنبش کارگری ایران است که هیچ جرمی جز دفاع از حقوق خود و همکارانش مرتکب نشده است. سیاست وارد کردن اتهامات امنیتی به فعالین کارگری و کارگران عضو تشکلها و نهادهای مستقل کارگری، تعقیب قضائی و محکوم کردن آنان به زندانهای طویل المدت سالهاست ادامه دارد. اما اعمال چنین سیاستهایی نه تنها سد سکندری در برابر مبارزات کارگران ایران برای دست یابی به حقوق انسانی شان ایجاد نکرده است بلکه همانگونه که شاهدیم هر روزه بر دامنه اعتراضات و اعتصابات کارگری افزوده می شود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز مسرت از آزادی علی نجاتی، خواهان رفع اتهام از این فعال کارگری، آزادی کلیه کارگران و معلمان زندانی، لغو احکام صادره بر علیه فعالین کارگری و جنبش اعتراضی معلمان و منع تعقیب قضائی آنان است و بدینوسیله بر حقوق بدیهی و خدشه ناپذیر کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان ایران برای برپائی تشکلهای مستقل، آزادی تجمع، اعتصاب و آزادی سازماندهی اعتراضات سراسری کارگری پای می فشارد.

٢٦ مهر ماه ۱۳۹۴

************

علی نجاتی دیروز به بهداری زندان کارون منتقل شد

علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و از فعالین شناخته شده جنبش کارگری ایران که پس از ۱۵ روز بازداشت در اداره اطلاعات اهواز، از روز پنج شنبه گذشته به زندان کارون انتقال داده شده است دیروز به دلیل وضعیت وخیم جسمانی ناشی از بیماری قلبی اش به بهداری این زندان منتقل شد.
دیروز پس از گذشت ۵ روز از پیگیری همسر علی نجاتی برای رساندن دارو به وی، مسئولین زندان داروها را تحویل گرفتند اما همچنان از دادن ملاقات به خانواده اش خودداری کردند.
علی نجاتی هم اکنون مدت ۲۰ روز است که تحت بازداشت قرار دارد و پیگیریهای تاکنونی خانواده اش برای آگاهی از دلایل بازداشت علی و ملاقات با وی به نتیجه ای نرسیده است.

۱۴ مهر ماه ۱۳۹۴

************

با گذشت ۱۵ روز از بازداشت علی نجاتی، وی همچنان از دیدار خانواده خود محروم است

پس از گذشت ۱۵ روز از بازداشت علی نجاتی، کارگر بازنشسته و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، وی همچنان از ملاقات با خانواده خود محروم است و پیگیری دیروز همسرش برای دادن داروهای مورد نیاز علی به نتیجه ای نرسیده است.
علی نجاتی دچار بیماری قلبی است و از روز ٢٦ شهریور ماه تحت بازداشت اداره اطلاعات اهواز قرار دارد. پیگیریهای خانواده علی نجاتی برای اطلاع از دلایل بازداشت وی تا کنون نتیجه ای در بر نداشته است. علی در طول مدت بازداشت اش فقط سه بار تماس تلفنی کوتاه با خانواده اش داشته است.
علی نجاتی در دوران اشتغال خود در کارخانه نیشکر هفت تپه با آرا کارگران این شرکت به عنوان عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه انتخاب شد و در ادامه مبارزات کارگران این کارخانه برای دست یابی به مطالبات شان بارها بازداشت، از کار خود اخراج و نهایتا بازنشسته شد. وی علیرغم بازنشستگی از آنجا که به حقوق قانونی خود دست نیافت شکایتی را در اداره کار شهرستان شوش و سپس دیوان عدالت مطرح کرد که تاکنون نه تنها به نتیجه ای منجر نشده است بلکه علیرغم بیماری قلبی در روز ٢٦ شهریور ماه بازداشت و به اداره اطلاعات اهواز منتقل شد.
علی نماینده شایسته و سازش ناپذیر کارگران نیشکر هفت تپه و از فعالین خوشنام جنبش کارگری ایران است که هیچ جرمی جز دفاع از حقوق صنفی خود و همکارانش مرتکب نشده است. علی نجاتی باید فورا وبی هیچ قید و شرطی آزاد گردد.

۹ مهر ماه ۱۳۹۴

************

واله زمانی آزاد شد

واله زمانی، فعال کارگری و از اعضای سندیکای نقاشان استان البرز که در آخرین ساعات روز ٢۹ شهریور توسط مامورین امنیتی بازداشت شده بود ظهر امروز با قرار وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شد.
واله در طول مدت هشت روز بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز مسرت فراوان از آزادی این فعال کارگری، بر حقوق خدشه ناپذیر کارگران برای برپائی تشکلهای مستقل، حق اعتصاب، تجمع و سازماندهی اعتراضات سراسری کارگری برای دفاع از حقوق انسانی شان تاکید می ورزد و خواهان آزادی فوری کلیه کارگران و معلمان زندانی، منع تعقیب قضائی آنها و دیگر فعالین جنبش کارگری و جنبش اعتراضی معلمان که زیر حکم قرار دارند و پرونده ای برای شان مفتوح شده است می باشد.

در پی دستگیری های اخیر فعالان سندیکایی ، ۴ روز است که واله زمانی عضو سندیکای کارگران نقاش استان البرز دستگیر و به نقطه نامعلومی برده شده است. واله زمانی پسر عموی شاهرخ زمانی است و از فعالان سندیکای کارگران نقاش استان البرز می باشد. دستگیری بدون حکم و شبانه او توسط افراد مسلح که کارت شناسایی هم ارایه نکردند نقض خشن قوانین جاری مملکت است. ما خواهان آزادی بی قید و شرط و وفوری او و دیگر فعالان صنفی و سندیکایی هستیم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٦ مهر ماه ۱۳۹۴

************

واله زمانی را آزاد کنید

در پی دستگیری های اخیر فعالان سندیکایی ، ۴ روز است که واله زمانی عضو سندیکای کارگران نقاش استان البرز دستگیر و به نقطه نامعلومی برده شده است. واله زمانی پسر عموی شاهرخ زمانی است و از فعالان سندیکای کارگران نقاش استان البرز می باشد. دستگیری بدون حکم و شبانه او توسط افراد مسلح که کارت شناسایی هم ارایه نکردند نقض خشن قوانین جاری مملکت است. ما خواهان آزادی بی قید و شرط و وفوری او و دیگر فعالان صنفی و سندیکایی هستیم.

************

سندیکای کارگران نقاش استان البرز

۲/۷/۱۳۹۴

بیانیه پیرامون تداوم بازداشت واله زمانی، علی نجاتی و

تعرض گسترده به فعالین کارگری و جنبش اعتراضی معلمان

امروز سوم مهر ماه پس از گذشت پنج روز از بازداشت واله زمانی، هنوز خبری از سرنوشت وی در دست نیست و پیگیری خانواده ایشان برای اطلاع از محل نگهداری واله به نتیجه ای نرسیده است.
واله زمانی ساعت ١١ شب روز ٢٩ شهریور ماه پس از رساندن جعفر عظیم زاده و چهار فعال کارگری دیگر به منازل شان، هنگامی که به درب خانه اش رسیده بود توسط مامورین امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد. قبل از بازگشت واله و هنگامی که وی در مسیر رساندن این فعالین به خانه هایشان بود، مامورین امنیتی در معیت سه ماشین از نیروهای انتظامی شهرک اندیشه به یک مرتبه و با بهانه ای واهی راه را بر آنان بستند و پس از حدود یک ساعت بازجوئی و پرسش از آنها در باره دلیل حضورشان در منزل واله، مسیر حرکت را باز کردند.
واله زمانی از صدیق ترین فعالین جنبش کارگری ایران و عضو موثر سندیکای کارگران نقاش استان البرز است. بازداشت واله و بی خبری خانواده اش از وضعیت وی، در شرایطی صورت گرفته است که واله و خانواده اش در غم از دست دادن شاهرخ زمانی، شرایط سخت و طاقت فرسائی را سپری می کند و مرگ شاهرخ در زندان، مادر و دیگر اعضای خانواده را بشدت نگران سرنوشت واله و رفتار مامورین امنیتی با وی کرده است.
شاهرخ را از طبقه کارگر ایران گرفتند، واله را بازداشت کرده اند، علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه علیرغم بیماری قلبی حادش تحت بازداشت قرار دارد، محمود صالحی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به ٩ سال زندان محکوم شده است، جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به ترتیب به شش و سه سال و نیم زندان محکوم شده اند، داود رضوی و ابراهیم مددی از فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد تهران تحت تعقیب قضائی دارند، معلمان این انسانهای وارسته همچون رسول بداقی، اسماعیل عبدی نژاد، باغانی، نیک نژاد، بهلولی، هاشمی و بهشتی به بند کشیده شده اند، بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی از جسورترین فعالین جنبش کارگری ایران تحت شرایط سخت و پرونده سازیهای متعدد در بدترین شرایط در زندن بسر می برند و....،
بازداشتها و تعقیب قضائی فعالین کارگری و جنبش اعتراضی معلمان در حالی در طول ماهها و هفته های گذشته، ابعاد هر چه گسترده ای بر خود گرفته است که شرایط معیشتی میلیونها معلم و کارگر و دیگر زحمتکشان وخیم تر از هر زمانی شده است و دولت از هم اکنون افزایش حقوق کارمندان را به میزان ده درصد در بودجه سال آینده تعیین کرده است که می تواند به عنوان اهرمی توجیه کننده برای تحمیل خفت بارترین میزان مزد بر ما کارگران مورد استفاده قرار بگیرد.
سرمایه داری حاکم بر ایران علیرغم چندین دهه یورش به حق حیات و زندگی ما کارگران، هیچ نقطه پایانی جهت تحمیل برده وارترین شرایط به طبقه کارگر ایران برای خود قائل نیست و به موازات تحمیل فقر و فلاکت روز افزون بر میلیونها خانواده کارگری، به شکل هر چه گسترده تری بر ابعاد سرکوب اعتراضات کارگران و معلمان می افزاید. اما علیرغم چنین رویکردی از سوی دولت و نیروهای امنیتی، کارگران و معلمان در سراسر کشور لحظه ای دست از اعتصاب و اعتراض بر نمی دارند.
اینان به خوبی میدانند که تداوم وضعیت دردناک و غیر قابل تحمل موجود، بر ابعاد و دامنه اعتراضات کارگران و معلمان خواهد افزود. به همین دلیل نیز هست که از هر فرصتی برای دستگیری و تعقیب قضائی فعالین کارگری و اعتراضات معلمان استفاده می کنند و با توسل به انواع اتهامات واهی سعی در به تمکین واداشتن آنان دارند. اما همانگونه که دستگیری، سرکوب و به زندان افکندن کارگران و معلمان معترض در طول بیش از یک دهه گذشته، نتوانسته است طبقه کارگر ایران را وادار به تمکین به شرایط مشقت بار موجود بکند از این پس نیز چنین نخواهد شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر حق کارگران و معلمان برای تشکل یابی، اعتصاب، تجمع، اعتراض و اصرار بر آزادی فوری واله زمانی، علی نجاتی و دیگر کارگران و معلمان دربند اعلام میدارد، تداوم بازداشت و محکومیت فعالین اعتراضات کارگران و معلمان به زندانهای طویل المدت، نه تنها هیچ خللی در مبارزه ما کارگران برای دست یابی به حقوق انسانی مان ایجاد نخواهد کرد بلکه توده های هر چه وسیع تری از کارگران، معلمان و دیگر توده های زحمتکش مردم ایران را برای پایان دادن به وضعیت فلاکت بار موجود به میدان اعتراض و مبارزه خواهد کشاند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - سوم مهر ماه ١٣٩۴

************

واله زمانی بازداشت شد

ساعت ۱۱ دیشب در حالی که واله زمانی قصد رساندن پنج نفر از فعالین کارگری را به منازل شان داشت بین راه نیروهای امنیتی به بهانه رویت مدارک ماشین سد راه آنان شدند و سپس با رسیدن سه ماشین از نیروهای انتظامی به محل، همانجا در خیابان همه آنان را مورد بازجوئی در مورد علت حضورشان در منزل واله زمانی قرار دادند و پس از نیم ساعت بازجوئی و صحبت در خیابان راه را برای ادامه مسیر آنان باز کردند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، مامورین امنیتی پس از بازگشت واله زمانی به سمت منزلش بار دیگر سر راه وی را گرفته و او را بازداشت کردند. تا لحظه تنظیم این خبر از محل نگهداری واله زمانی خبری در دست نیست. واله زمانی پسر عمو و پسر خاله شاهرخ زمانی است که به لحاظ عاطفی وابستگی خاصی به شاهرخ داشت و ۵ فعال کارگری دیشب به عیادت وی و خانواه اش رفته بودند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٣٠ شهریور ماه ١٣٩۴