افق روشن
www.ofros.com

اعتراض و مقاومت متحدانه دست فروشان سنندج

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                         دوشنبه ٢۴ اسفند ۱٣٨٨


اعتراض و مقاومت متحدانه دست فروشان سنندج

در برابر یورش مامورین سد معبر و سیاستهای شهرداری سنندج

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران دیروز ٢٣ اسفند ماه مامورین سد معبر شهرداری سنندج به دست فروشان میوه فروش در خیابان طالقانی در شهر سنندج یورش بردند تا اقدام به جمع آوری وسایل آنان کنند اما با این مقاومت دست فروشان مواجه شدند و پس از دخالت نیروهای گارد ویژه موفق به جمع آوری وسایل آنان شدند.
بدنبال این وضعیت حدود پنجاه نفر از این دست فروشان به شورای شهر سنندج مراجعه و در آنجا تا آخر وقت اداری دست به تحصن زده و خواهان پس دادن وسایل خود و همچنین لغو دستور العمل شهرداری سنندج مبنی بر حق فروش دست فروشان درساعتهای تعیین شده گشتند.
دست فروشان سنندج در ادامه اعتراض به دستور العمل شهرداری و تهاجم گارد ویژه و مامورین سد معبر به آنان، امروز ٢۴ اسفند ماه با نوشتن طوماری که به امضا سیصد نفر از دست فروشان شهر سنندج رسیده بود به شورای شهر و شهرداری سنندج مراجعه کرده و خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند.
لازم به یادآوری است در پی اجرای طرح امنیتی در طی روزهای گذشته در شهر سنندج، شهرداری این شهر طی دستورالعملی به دست فروشان، ساعات فروش روزانه توسط آنان در سطح شهر را ساعت ١ تا ٣ بعد از ظهر و ساعت ٢٠ شب قرار داده بود و بر این اساس دیروز مامورین سد معبر شهرداری سنندج در سطح شهر اقدام به تعرض نسبت به دست فروشان این شهر کرد. اما این دست فروشان که عمدتا از کارگران اخراجی شهر سنندج هستند دست به مقاومت در مقابل این طرح زدند و در طومار امروز خود خواهان قرار دادن جای مناسب برای فروش در سطح شهر و در تمام ساعات روز شده اند.
این دست فروشان در طومار خود همچنین اعلام کرده اند در صورت عدم قرار دادن جای مناسب در اختیارشان، شهرداری سنندج می بایست ساعات فروش برای انان در سطح شهر را ساعت ١٠ صبح تا ١٢ ظهر و ۵ بعد از ظهر تا ٧ شب قرار بدهد.
بر اساس آخرین خبرهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران در پی مقاومت دیروز و اعتراض امروز دست فروشان شهر سنندج، امروز در سطح شهر از مامورین سد معبر خبری نبود و دست فروشان در نقاط مختلف شهر مشغول کار خود بودند و وسایل تعدادی از انان که توسط مامورین سد معبر شهرداری ضبط شده بود امروز به آنان بازگردانده شد.
دست فروشان سنندج اعلام کرده اند در صورت ادامه سیاستهای شهرداری مبنی بر محدود کردن ساعات فروش توسط دست فروشان در ساعتهای ١ تا ٣ بعد از ظهر و ٨ شب انان در مقابل استانداری کردستان دست به تجمع اعتراضی خواهند زد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢۴ اسفند ماه ٨٨

www.ettehadye.com
k.ekhraji@gmail.com