افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران شرکت بن رو وارد چهارمین روز خود شد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                       سه شنبه ٢٦ مرداد ١٣٨٩

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکت بن رو در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه از دستمزدهایشان از روز شنبه ٢٢ مرداد ماه دست به اعتصاب زده اند.
بنا بر این گزارش از زمان شروع اعتصاب کارگران هیچیک از مسئولین کارخانه توجهی به خواستهای آنان نکرده اند. کارگران شرکت بن رو از زمان شروع اعتصاب هر روزه به کارخانه میایند و کارت ورود خود را میزنند. این کارگران که در چهارمین روز اعتصاب خود بسر میبرند اعلام کرده اند تا زمانی که به خواستهایشان رسیدگی نشود به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
شرکت بن رو مونتاژ کننده ماشینهای خارجی(بنزهای کوپه) حدود ٨٠٠ نفر کارگر دارد و در جاده سلفچگان قرار دارد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٣ مرداد ماه ٨٩