افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب دو روزه کارگران شرکت بن رو

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                            شنبه ١٧ بهمن ۱٣٨٨

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکت بن رو در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته گذشته و همزمان با دو روز اعتصاب هشداری کارگران نورد لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه از دستمزدهایشان دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب که در تمام طول روزهای ١٢و ١٣ بهمن ماه ادامه داشت سر انجام با پرداخت یک ماه از دستمزدهای معوقه کارگران درصبح روز چهارشنبه ١۴ بهمن ماه پایان گرفت.
این کارگران به استثنای دستمزد بهمن ماه، هم اکنون سه ماه دستمزد معوقه دارند و اعلام کرده اند چنانچه در اسفند ماه دستمزدهای معوقه آنان پرداخت نشود بار دیگر دست به اعتصاب خواهند زد.
شرکت بن رو مونتاژ کننده ماشینهای خارجی(بنزهای کوپه) حدود ٨٠٠ نفر کارگر دارد و در جاده سلفچگان قرار دارد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٦ بهمن ماه ٨٨

www.ettehadeh .com
k.ekhraji@gmail.com