افق روشن
www.ofros.com

صدیق کریمی با قرار وثیقه ۵٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                         شنبه ١٨ اردیبهشت ١٣٨٩


صدیق کریمی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با قرار وثیقه ۵٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد

بنا بر خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران صدیق کریمی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه که صبح روز اول ماه مه در منزل خود بازداشت شده بود با قرار وثیقه ۵٠ میلیون تومانی ظهر روز پنج شنبه ١۶ اردیبهشت ماه در میان استقبال خانواده خود و اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در سنندج از زندان آزاد شد. بنا بر این گزارش فواد کیخسروی از دیگر اعضای بازداشتی اتحادیه آزاد کارگران ایران که از صبح روز اول ماه مه در زندان بسر میبرد از اعتصاب غذا صرف نظر کرده و قرار است روز شنبه ١٨ اردیبهشت ماه از زندان آزاد شود. به صدیق کریمی اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در اتحادیه آزاد کارگران را زده اند.
بر اساس گزارشهای تکمیلی دریافتی توسط اتحادیه آزاد ایران مامورین امنیتی در شهر سنندج کارگرانی را که قبل و بعد از اول ماه مه احضار و یا بازداشت کرده بودند تحت فشار گذاشته و از همه آنها خواسته اند تا از عضویت و فعالیت در اتحادیه آزاد کارگران ایران کناره گیری کنند و تعهد کتبی مینی بر عدم شرکت در جلسات و گردهمائی های کارگری را بدهند. همچنین در تماسهای تلفنی مامورین امنیتی با برخی دیگر از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در سایر نقاط کشور مصرانه بر روی موضوع استعفا و کناره گیری این افراد از اتحادیه آزاد کارگران ایران تاکید شده است. اما تمامی کارگران عضو اتحادیه که تحت فشار برای کناره گیری و استعفا از اتحادیه قرار گرفته اند بر حق خود مبنی بر عضویت در این اتحادیه و عدم کناره گیری از آن تاکید کرده اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با تبریک آزادی صدیق کریمی از زندان به خانواده وی و یکایک اعضای اتحادیه و عموم کارگران، اعلام میدارد این اتحادیه یک اتحادیه کارگری برای دفاع از منافع کارگران است و با محکوم کردن اعمال فشار بر روی اعضایش جهت کناره گیری از این اتحادیه، بر پائی تشکل های کارگری و فعالیت آنها را حق مسلم و خدشه ناپذیر کارگران در راستای دفاع از منافع طبقاتی شان میداند و عموم کارگران را به برپائی تشکلهای کارگری در سراسر کشور فرا میخواند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران -١٧ اردیبهشت ماه ٨٩

www.etehade.com
k.ekhraji@gmail.com