افق روشن
www.ofros.com

آزادی چهار کارگر زندانی در سنندج


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                   پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ١٣٩٠

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران غالب حسینی، وفا قادری، یدالله قطبی و خالد حسینی که یک روز قبل از اول ماه مه در روز دهم اردیبهشت ماه جاری از سوی ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج احضار و بازداشت شده بودند از زندان آزاد شدند.
بنا بر این گزارش وفا قادری و یدالله قطبی دیروز ۲۱ اردیبهشت ماه حدود ساعت ۲۰ به ترتیب با قرار وثیقه پنجاه و سی میلیون تومانی آزاد شدند و امروز ۲۲ اردیبهشت ماه خالد و غالب حسینی در ساعت ۲۰ هر کدام با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شدند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن صدور وثیقه های سنگین برای این کارگران، آزادی آنان را به این دوستان، خانواده‌ها و کارگران سنندج صمیمانه تبریک میگوید و خواهان منع تعقیب قضایی و تبریه بی قید و شرط آنان است.

زنده باد اول ماه مه

زنده باد همبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۲۲ اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۰