افق روشن
www.ofros.com

آخرین خبرها از کارگران پیمانکاری پتروشیمی امیر کبیر


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      پنجشنبه ٢٦ آبان ماه ١٣٩٠

آخرین خبرها از روند پیگیری مطالبات کارگران پیمانکاری پتروشیمی امیر کبیر

بنا بر آخرین خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال پایان اعتصاب کارگران پتروشیمی امیر کبیر در صبح روز شنبه ٢١ آبانماه و قول مسئولین این پتروشیمی به کارگران اعتصابی مبنی بر رسیدگی به مطالبات آنان و اولتیماتوم کارگران مبنی بر اینکه در صورت عدم پاسخ مناسب به خواست هایشان از صبح روز دوشنبه بار دیگر اعتصاب را از سر خواهند گرفت، روز دوشنبه ٢٣ آبانماه جلسه مسئولین این پتروشیمی بدون دعوت از نماینده های کارگران برگزار شد و پس از جلسه در مقابل بازخواست این نماینده ها به آنان اعلام شد در این جلسه در رابطه با خواستهای کارگران به نتیجه ای نرسیده اند و با توجه به تعطیلی روز سه شنبه ٢۴ آبانماه، کارگران می باید تا روز چهارشنبه ٢۵ آبان منتظر پاسخ بمانند.
بدنبال طی این پروسه امروز چهارشنبه باز هم مسئولین این پتروشیمی پاسخی به کارگران ندادند و نهایتا اعلام کردند به خواست شما می باید راسا خود مدیر عامل رسیدگی کند.
بنا بر این گزارش تا کنون پیگیری کارگران پیمانکاری پتروشیمی امیر کبیر برای شنیدن پاسخ از سوی مدیر عامل به جایی نرسیده است. بنا بر اظهار کارگران این کارخانه تلاش آنها برای تماس و گفتگو با مدیر عامل بجایی نرسیده است و ایشان از رویاروئی و تماس با کارگران یا دادن هرگونه پیام به آنان خودداری میکند. بنا بر اظهار کارگران پتروشیمی امیر کبیر، مدیر عامل این پتروشیمی ازمدیران قبلی پتروشیمی بندرامام بوده است که درضدیت وخصومت با کارگران شرکتهای پیمانکاری مشهوراست. وی عنصری ضد کارگر است که همواره با شعارکرامت انسانی خود را آراسته است. بنا بر اظهار این کارگران، ایشان در دوره ای با فرصت طلبی به مدیرعاملی پتروشیمی بندر امام رسید و با همین خصلت برای مدتی کوتاه به مقام یکی از معاونین وزیر نفت یعنی رئیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران منصوب شد اما پس از انتخابات ریاست جمهوری از مقام خود عزل گردید وهم اکنون مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیراست که به بخش خصوصی واگذارشده است.
کارگران پیمانکاری پتروشیمی امیر کبیر مشغول رایزنی برای اتخاذ تصمیم مناسب در مورد وضعیت پیش آمده هستند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢۵ آبانماه ١٣٩٠
١۵٦٢٠ ٢٣ ٣۵ ٤ ۴۵٧٦ ۵٠٢٧٠ ٥ ٦٧ ۶ ٧ ٨٤٣٠ ٩٢٠ ٠ ١٨٠٠٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١١٠٠٠