افق روشن
www.ofros.com

بازداشت فرزاد احمدی و دیگر فعالین کارگری در شهر سنندج را محکوم میکنیم


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                    یکشنبه ٢١ اسفند ماه ١٣٩٠

بازداشت فرزاد احمدی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران

و دیگر فعالین کارگری در شهر سنندج را محکوم میکنیم

فرزاد احمدی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران ساعت ١١ صبح روز پنج شنبه ١٨ اسفند ماه در محل کارش توسط مامورین امنیتی دستگیر و مدت چهار روز است در ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج تحت بازداشت قرار دارد. وی از زمان دستگیری تاکنون هیچ تماسی با خانواده خود نگرفته است. بازداشت فرزاد احمدی در حالی صورت گرفته است که همانروز پدرام نصراللهی از اعضای کمیته هماهنگی نیز دستگیر شد و مدتهاست صدیق کریمی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه و مهرداد وزیری یکی دیگر از اعضای کمیته هماهنگی از در بازداشت بسر میبرند و قرار است روز ٢۵ اسفند ماه جاری شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا دو تن دیگر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در شهر سنندج مورد محاکمه قرار گیرند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران بازاشت فرزاد احمدی و دیگر فعالین کارگری در شهر سنندج را قویا محکوم میکند و خواهان آزاد فوری و بی قید و شرط این فعالین و تمامی کارگران دربند از زندان است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢١ اسفند ماه ١٣٩٠