افق روشن
www.ofros.com

روند بیكاری كارگران در عسلویه شتاب گرفت

سایت اشتراک                                                                                             شنبه ١۴ آذر ۱٣٨٨

با پایان اجرای پروژههای قبلی در عسلویه و روند كند پروژههای جدید، روند بیكاری كارگران در این منطقه شتاب گرفته است و هر روز شاهد بیكاری تعدادی دیگر از آنها هستیم كه با امید و آرزو، برای تامین زندگی خود به این منطقه آمده و برای سالها حضور در این منطقه برنامهریزی كردهاند اما اكنون چارهای جز ترك این محل ندارند.
هماكنون اجرای فازهای ٦، ٧ و ٨ و نیز فازهای ٩ و١٠ به مراحل پایانی رسیده و فازهای جدید نیز هنوز وارد مراحل اصلی كار نشدهاند و تحریمهای بینالمللی ,موجب شده كه تعداد كارگران مشغول در عسلویه به كمترین حد خود طی یك دهه اخیر برسد.
این در حالیست كه تحریمها، روند اجرای پروژههای قبلی را هم كندتر كرده است به طوریكه فازهای ٦ تا ١٠، اگرچه سال گذشته افتتاح شدهاند، اما افتتاح آنها كاری تبلیغاتی بوده و هنوز به مرحله بهرهبرداری كامل نرسیدهاند. براساس آمار موجود، پیشرفت سكوهای دریایی فازهای ٩ و ١٠ فقط ٦٧ درصد و در بخش حفاری، فقط ۵٨ درصد بوده است. این آمار كلی، به صورت تفكیكی نشان میدهد كه پیشرفت پروژه در فاز ١٠ كمتر از فاز ٩ بوده و به عنوان مثال پیشرفت بخش عملیات حفاری ۴٨ درصد بوده است. این درحالیست كه این پروژه ماهها پیش با حضور مقامات دولت افتتاح شده و طبیعتا در حال حاضر باید به مرحله ١٠٠ درصد پیشرفت فیزیكی میرسید. فازهای ٦ و ٧ و ٨ میدان گازی پارس جنوبی هم كمتر از ٩٨ درصد پیشرفت دارند و این درحالیست كه از افتتاح رسمی آنها بیش از ١۴ ماه سپری میشود. گزارش خبرنگار ما حاكیست كاهش فعالیت و رونق پروژههای جدید در عسلویه و تكمیل فازهای قبلی، موجب كاهش تعداد كارگران شاغل در این منطقه و در نتیجه شتاب گرفتن روند بیكاری كارگران شده است.

سایت اشتراک