افق روشن
www.ofros.com

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شوش دانیال


اتحادیه مستقل کارگری                                                                                           شنبه ١۴ خرداد ١٣٩٠

روز گذشته حدود هشتاد نفر از کارگران موقت شهرداری شوش در اعتراض به هشت ماه حقوق معوقه و همچنین عدم پرداخت حق بدی آب و هوا در مقابل شهرداری این شهر تجمع نموده و اقدام به سردادن شعار: کارتهای اعتباری دانه توی دام است - قرارداد موقت دیگر کارش تمام است و کارگر بیدار است از استثمار بیزار است نمودند که در این هنگام نیروهای نظامی و انتظامی با یورش به کارگران اقدام به متفرق نمودن آنها کردند همچنین نیروهای لباس شخصی کارگران را به اخراج - بازداشت و زندان تهدید نمودند.
اتحادیه مستقل شمال خوزستان ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوب گرانه حاکمیت خواستار پرداخت تمام و کمال حقوق معوقه و مطالبات بر حق کارگران میباشد.

اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان