افق روشن
www.ofros.com

گزارش تظاهرات "شبکه رفاه بدون سود" استکهلم


اتحاد بین المللی - سوئد                                                                                 چهارشنبه ٢٩ شهریور ١٣٩١

روز ١٧ سپتامبر در شهر استکهلم تظاهرات اعتراضی، که از طرف "شبکه رفاه بدون سود" سازمان داده شده بود، برگزار شد. این تظاهرات که بیش از ١٠٠٠ نفر شرکت کننده داشت تا جلوی مجلس سوئد ادامه یافته و بطور سمبولیک بصورت "مجلس خیابان" ادامه یافت. در این تظاهرات علاوه بر نمایش تئاتر خیابانی، فعالین کارگری و چپ متعددی به سخنرانی پرداخته که با تایید و تشویق تظاهرکنندگان روبرو شدند. سخنرانان مختلف در این تظاهرات به کاهش شدید امکانات رفاهی در سوئد اعتراض کرده و بویژه بازگذاشتن دست شرکتهای مالی بخش خصوصی به کسب سود، در حوزه هایی که از منبع مالیات مستقیم، مثل حوزه درمان و بهداشت، تامین میشود، را با "حکم مردمی" محکوم کردند. اعتراض به خصوصی سازی ها و دادن هشدار جدی در مورد عواقب سودسالاری و اثرات مخرب آن بر حقوق کارگران یک تم اصلی سخنرانی های متعددی بود که در این تظاهرات انجام گرفت.

 

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - سوئد

١٩ سپتامبر ٢٠١٢