افق روشن
www.ofros.com

آغاز اعتراض به لایحه قانون کار ماکرون

با شرکت  صدها هزار نفر در تظاهرات خیابانی و اعتصاب

اخبار کارگری                                                                                           سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹٦ - ۱۲ سپتامبر۲۰۱٧

امروزسه شنبه ۱۲ سپتامبر،حدود ۵۰۰ هزار نفر از کارگران بخش عمومی و خصوصی، بازنشستگان و جوانان به فراخوان سندیکاهای ث.ژ.ت، سولیدر، اف.اس.یو و یو.ان.ای.اف با حضور در ۲۰۰ تظاهرات پاسخ مثبت دادند و اعتراضشان را نسبت به لایحه قانون کار مانوئل ماکرون در خیابان ها در سراسر فرانسه به نمایش گذاشتند.
اعتراضات به لایحه قانون کار ماکرون با اعتصاب در بخش حمل ونقل عمومی، رادیو تلویزیون، ادارات، مدارس و نیز ایجاد راه بندان های مصنوعی توسط رانندگان کامیون های همراه شد.حدود ۴ هزار فراخوان اعتصاب رسانه ای شده است.
قابل یاد آوری است که که طی روزهای گذشته از طرف رسانه های حکومتی دائما اعلام می شد که سندیکاها موفق به بسیج نخواهند شد و شاهد اعتراضات گسترده ای نخواهیم بود.
مفتضانه تر که امپراطور ماکرون تاریخ سفرش را به جزایر آسیب دیده کارائیب همزمان با اولین روز اعتراضات به لایحه اصلاح قانون کارش انتخاب کرد.
مفلسانه ترکه آرتیستانه به پیشنهاد مشاور جدید روزنامه نگارش ساعت مصاحبه مطبوعاتیش را از ساعت ۱۳ بمرور بتاخیر انداخت تا گفتگویش در ساعت ١۴همزمان با تظاهرات در پاریس در صدر اخبار قرار گرفته و اخبار این تظاهرات گسترده درسایه و تحت الشعاع نمایش قراردهد. زهی خیال باطل!  
درادامه مبارزه برای یک قانون کار متناسب با قرن بیست و یکم همراه با عدالت اجتماعی، امنیت شغلی و شرایط کاری بهتر، روز۲۱ سپتامبرهمزمان با جلسه هیئت وزیران برای اعتصاب و تظاهرات مجدد را اعتراض علیه قانون کار ماکرون قدرت طلب  تعیین شد.

بیست ویکم شهریورماه ۱۳۹٦

akhbarkargari2468@gmail.com