افق روشن
www.ofros.com

گشایش سایت کندو


عده‌ی از فعالین ضدسرمایه‌داری                                                                          یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹٢

با احترام و همبستگی،

مانیفست کندو (bee-hive) و آدرس سایت کندو برای معرفی به شما ارسال می‌شود. این مانیفست و سایت حاصل تلاش عده‌ی اندکی از فعالین ضدسرمایه‌داری، با کوله‌باری از فعالیت در جنبش‌های شورایی، سندیکالیستی، احزاب چپ، جنبش چریکی، محیط زیست و جنبش رهایی زنان است که سعی می‌کنند در جنبش جهانی ضدسرمایه‌داری جاری ادای سهم کنند. "بدیل سرمایه‌داری چیست؟" و "تشکل مناسب برای مبارزه جهت رسیدن به جامعه‌ی پساسرمایه‌داری کدام است؟" پرسش‌هایی هستند که مانیفست و سایت کندو، به‌عنوان بخشی کوچک از جنبش سترگ و جهانی خودرهایی، برای یافتن پاسخ به آن‌ها تلاش خواهند کرد.
مانیفست کندو امضای کسی را ندارد، اما شما می‌توانید با نام و نظریات برخی از فعالین آن از طریق مقالات امضا شده در سایت آشنا شوید.
این سایت و مانیفست را از پیشنهادات تکمیلی، انتقادی و اصلاحی خود بی‌بهره نگذارید.
با آرزوی توفیق مشترک در مبارزه برای رهایی از نظام سرمایه‌داری و بردگی مزدی،

ادیتورهای سایت کندو - ٢۴ اوت ۲۰۱۳

آدرس سایت کندو:

www.bee-hive.org

آدرس فارسی سایت کندو:

www.bee-hive.org/index.php/fa

آدرس الکترونیکی ادیتورها:

editor@bee-hive.org