افق روشن
www.ofros.com

از نامه های جوهیل در زندان

جوهیل                                                                                                        شهریور ۱٣٨٨

از نامه های جوهیل در زندان

من یک شهروند این جهانم.
در کره ای بنام زمین متولد شدم،
اینکه در کدام گوشه این کره خاکی
دیده به جهان گشودم هیچ ارزش صحبت
کردن ندارد.... من چیزی در باره
خودم ندارم که بگویم. فقط بگویم
که همواره تلاش کرده ام که هر چقدر
کوچک، پرچم آزادی را به مقصدش
نزدیکتر کنم. من این افتخار را
داشته ام که زیر پرچم سرخ - که اعتراف
میکنم به آن مفتخرم - در این مبارزات
شرکت کرده ام.

از نامه های جوهیل در زندان