افق روشن
www.ofros.com

گزارش مراسم سالگرد یداله خسروشاهی


اتحاد بین المللی                                                                                            سه شنبه ١٩ بهمن ١٣٨٩

در روز شنبه ۵ فوریه ٢٠١١ به مناسبت نخستین سالگرد در گذشت یداله خسرو شاهی از رهبران برجسته جنبش کارگری ایران، مراسمی به یاد و به بزرگ داشت او در لندن برگزار شد. در این مراسم که به دعوت همسر و فرزندان یداله خسرو شاهی برگزار گردید، حدود ١۵٠ نفر حضور یافته بودند. در آغاز، ستار رحمانی بعد از سخنی کوتاه به یاد یداله خسرو شاهی و در باره شخصیت او، از سوی اعضای خانواده خسروشاهی به همه حاضرین خوش آمد گفت و از آنان به خاطر حضور شان در مراسم قدر دانی کرد.
سپس رویا خسروشاهی فرزند یداله در سخنانی کوتاه و اثر گذار بخشی از خاطرات خود از پدر را با حاضرین در میان نهاد و از جای خالی او سخن گفت. آنگاه تمام حاضرین به احترام یداله خسروشاهی و به یاد کارگران جان باخته ایران خودرو در حادثه اخیر و همه جان باختگان جنبش نان و آزادی در مصر از جا برخواستند و یک دقیقه سکوت کردند.
در ادامه برنامه، پیام اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران توسط ایوب رحمانی خوانده شد. برنامه با سخنرانی ادامه یافت. در این بخش حمید نوشادی، محمد فتاحی، عباس فرد و ایران دخت انصاری سخنرانی کردند. هر کدام از سخنرانان با بیان خاطراتی از یداله خسرو شاهی و در پرتو این خاطرات در مورد شخصیت، جایگاه و نقش یداله خسرو شاهی در جنبش کارگری ایران و اهمیت فعالیت ها و مبارزات او سخن گفتند .
در بخش دوم مراسم، زردشت با نوای زیبای فلوت خود چند قطعه کوتاه اجرا کرد که مورد استقبال گرم حاضرین قرار گرفت. سپس فیلمی نیم ساعته که در بر دارنده تصاویری از دوران مختلف زندگی یداله خسرو شاهی، بخشی از سخنان او و نیز شامل خاطرات اعضای خانواده ، یاران یداله و مراسم خاکسپاری او بود، به نمایش گذاشته شد.
برنامه با اعلام پیام های دریافتی به مناسبت سالگرد درگذشت یداله خسرو شاهی ادامه یافت. با توجه به تعداد پیام ها و کمبود وقت، فرازهایی از هرپیام توسط ستار رحمانی خوانده شد. نهاد ها و افرادی که به مراسم و به خانواده یداله خسرو شاهی پیام فرستاده بودند، عبارت بودند از: کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)، روند سوسیالیستی کومله، همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، کانون ایرانیان لندن، کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران - هانوفر، مجید تمجیدی، سایمون پیرانی، بهمن شفیق و رضا مقدم.
در بخش بعدی برنامه رامش خسروشاهی فرزند دیگر یداله بطور کوتاه در مورد پدر و ویژه گی های شخصیت او سخن گفت و سپس از همه شرکت کنندگان در مراسم تشکر و قدردانی کرد.
در پایان همه حاضرین از جا بر خاستند و با خواندن سرود انترناسیونال، یاد یداله خسرو شاهی را گرامی داشتند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - واحد بریتانیا

٧ فوریه ٢٠١١