افق روشن
www.ofros.com

تخريب خانه های مردم توسط شهرداری در شهر اصفهان


یوتیوب                                                                                                          پنجشنبه ٢٣ تیرماه ١٣٩٠