افق روشن
www.ofros.com

حمله وحشیانۀ پلیس اسپانیا به تظاهرکنندگان


آذر مساوات                                                                                                         جمعه ٣ تیرماه ١٣٩٠