افق روشن
www.ofros.com

جنبش کمونیستی و انقلاب جاری

میزگرد اول، دوم و سوم

تلویزیون برابری                                                                                                                          شنبه ۲۴ دی ۱۴۰۱ - ۱۴ ژانویه ۲۰۲٣


میزگرد سوم با حضور: سحر صبا، ناصر پیشرو و احمد موسوی


***************

میزگرد دوم با حضور: مرجان افتخاری، حسین مقدم و بهرنگ زندی***************

میزگرد اول … با رضا مقدم، محمد آسنگران و حسن حسام