افق روشن
www.ofros.com

از کردستان چه خبر؟ آخرین اخبار خیزش نوین، گفتگو با عمر مینایی


تلویزیون برابری                                                                                                              چهارشنبه ٣۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲