افق روشن
www.ofros.com

میزگرد درباره منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران


تلویزیون برابری                                                                                                                        شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱ مارس ۲۰۲٣


آرش کمانگر با کاوه عباسیان، بهروز خباز و محمد صفوی

آرش کمانگر با منصوره بهکیش، غلامرضا غلامحسینی و مرتضی افشاری

آرش کمانگر با عمر مینایی، بهرنگ زندی و محمد صفوی