افق روشن
www.ofros.com

نگاهی به بسترهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اعتصاب سراسری کارگران نفت

گفتگوی آرش کمانگر با محمد قراگوزلو

تلویزیون برابری                                                                                                                          سه شنبه ۱۵ تیر۱۴۰۰ - ٦ ژوئیه ۲۰۲۱