افق روشن
www.ofros.com

پیرامون اعتصاب سراسری کارگران نفت وپتروشیمی و نیروگاهها

گفتگوی سعید افشار با بیژن خوزستانی فعال کارگری

حسین جوینده                                                                                                                               پنجشنبه ۱۷ تیر۱۴۰۰ - ۸ ژوئیه ۲۰۲۱