افق روشن
www.ofros.com

منشور مطالبات حداقلی و همایش ۲۲ آوریل در کلن


تلویزیون آلترناتیو شورائی                                                                                                    دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۰ آوریل ۲۰۲٣


میزگرد میزگرد دوم… با سه فعال سیاسی چپ: پروین اشرفی، هما ارجمند و آذر ماجدی


************

میزگرد اول… با شهره قنبری، نسرین رمضانعلی و مرجان افتخاری