افق روشن
www.ofros.com

درباره تصویب حداقل دستمزد در شورای عالی کار

گفتگوی سعید افشار با علیرضا نوایی

تلویزیون آلترناتیو شورائی                                                                                                          شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ - ۱ آوریل ۲۰۲٣