افق روشن
www.ofros.com

ملزومات فعالیت کارگری در ایران؛ گفت و گوی بهروز خباز با مجید تمجیدی


تلوزیون پیوند کارگری                                                                                      چهارشنبه ١ شهریور ١٣٩١

پیوند کارگری ١

 

پیوند کارگری ٢

 

پیوند کارگری ٣

 

تلوزیون پیوند کارگری