افق روشن
www.ofros.com

نگاهی به جنبش کارگری در شرایط کنونی و ارزیابی از اعتراضات ماه گذشته

علی دماوندی با ایوب رحمانی و علی رضا نوایی

تریبون کارگری                                                                                                                           پنجشنبه ١۵ تیر ۱۴۰۲ - ٦ ژولای ۲۰۲٣