افق روشن
www.ofros.com

نگاهی به اعتصاب سراسری کارگران نفت و گاز و پتروشیمی

علی دماوندی با ستار رحمانی ، بهروز نوایی و ایوب رحمانی

تریبون کارگری                                                                                                                                شنبه ۱۲ تیر۱۴۰۰ - ۲ ژوئیه ۲۰۲۱