افق روشن
www.ofros.com

جنبش چپ و نگاه به منشور مطالباتی تشکلهای صنفی و مدنی

منشور مطالباتی چه میگوید که اینگونه مورد حمله قرار گرفته است؟

تریبون کارگری                                                                                                                          جمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ - ٣ مارس ۲۰۲٣


جنبش چپ و نگاه به منشور مطالباتی تشکلهای صنفی و مدنی


*************

منشور مطالباتی چه میگوید که اینگونه مورد حمله قرار گرفته است؟