افق روشن
www.ofros.com

رویکردها در باره جنبش مطالباتی با جنبش سرنگونی

...در باره شرایط کنونی جنبش انقلابی و سراسری کنونی

تریبون کارگری                                                                                                                          یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ - ۶ نوامبر ۲۰۲۲


گزارشات هفتمین هفته جنبش سراسری،رویکردها در باره جنبش مطالباتی با جنبش سرنگونی

با علیرضا نوایی و ستار رحمانی*************

جنبش کارگری واعتصابی در شرایط کنونی و صندوق اعتصاب از کدام سو

با علیرضا نوایی و ایوب رحمانی