افق روشن
www.ofros.com

…ابتکارات تازه در نبرد دوماهه جنبش کارگری برای نان ومعیشت

گفتگو با علیرضا نوایی و ستار رحمانی

تریبون کارگری                                                                                                                          جمعه ۲۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲ نوامبر ۲۰۲۱