افق روشن
www.ofros.com

ارزیابی از دواقدام - ۹ ژوئن ژنو و اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای


تریبون کارگری                                                                                                                           شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷ ژوئن ۲۰۲٣