افق روشن
www.ofros.com

ارزیابی از اعتصاب طولانی دهها هزار کارگر پیمانی نفت

علی دماوندی با واله زمانی ، ستار رحمانی و ایوب رحمانی

تریبون کارگری                                                                                                                       سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۳ آگوست ۲۰۲۱