افق روشن
www.ofros.com

لیلا پرنیان - خیزش و زنان


صدای نو                                                                                                                               پنجشنبه ۲٦ آبان ۱۴۰۱ - ۱٧ نوامبر ۲۰۲۲

خیزشی که ۶۰ روز از آن می گذرد و هنوز ادامه دارد، از جوانب گوناگونی مهر مبارزات و ‌مقاوت زنانه بر خود دارد. قتل ژینا یا مهسا امینی جرقه آتش اعتراضات ‌گسترده‌و خیزش مداوم تا کنون را زد، شعار زن، زندگی، آزادی به شناسنامه و مانیفست آن مبدل شد و زنان نقش پیشرو و عمده ای را در آن‌ داشته اند. رژیم اسلامی ایران در ۴۳ سال حیات پر از جنایت خود زنان زیادی را در زندان و در خیابان به قتل رسانده است. چرا قتل ژینا موجب خیزش کنونی شد؟ نقش شعار زن، زندگی، آزادی در این خیزش چیست و چه خاستگاهی دارد؟ این سوالات و چند مسئله محوری دیگر را با لیلا پرنیان فعال سیاسی و عضو سازمان زنان ۸ مارس، ایران- افغانستان در میان گذاشتیم. این گفتگو در دو بخش و در دو هفته پخش میکنیم.