افق روشن
www.ofros.com

… اعتصاب کارگران نفت، نگاهی به تاریخچه اعتصابات کارگران نفت و

گفتگو با محمد قراگوزلو

رادیو صدای نو                                                                                                                           پنجشنبه ۱٠ تیر۱۴۰۰ - ۱ ژولای ۲۰۲۱