افق روشن
www.ofros.com

تاثیر و نقش هنر بر بیان اعتراضات اجتماعی

گفتگو با کیمیا قربانی، خواننده و آهنگساز و پویان مقدسی، نویسنده و شاعر در مورد هنر مردمی

رادیو پیام کانادا                                                                                                                       چهارشنبه ۳۰ تیر۱۴۰۰ - ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۱