افق روشن
www.ofros.com

نگاهی به اعتصابات سراسری کارگران نفت و پتروشیمی


رادیو پیام کانادا                                                                                                                               جمعه ۱٨ تیر۱۴۰۰ - ٩ ژوئیه ۲۰۲۱