افق روشن
www.ofros.com

…ارزیابی از اعتراضات و اعتصابات کارگران و موانع

گفتگو با داوود رضوی

کارگران ضد سرمایه داری                                                                                                                جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱