افق روشن
www.ofros.com

اعتراضات سراسری کارگران صنعت نفت


رادیو پیام کانادا                                                                                                                            یکشنبه ٦ تیر۱۴۰۰ - ٢٧ ژوئن ۲۰۲۱