افق روشن
www.ofros.com

اعتصابات سراسری کارگران صنعت نفت؛ دستاوردها و چشم انداز آن

گفتگو با علیرضا نوایی، فعال کارگری

رادیو پیام کانادا                                                                                                                          دوشنبه ۲٨ تیر۱۴۰۰ - ۱٩ ژوئیه ۲۰۲۱