افق روشن
www.ofros.com

…اتحادیه، شورا، سندیکا، مجمع عمومی و ضرورت تشکل یابی کارگران

جعفر عظیم زاده، رضا شهابی، میثم آل مهدی، علی نجاتی

راديو پيام کانادا                                                                                                                      چهارشنبه ١۲ آبان ۱۴۰۰ - ٣ نوامبر ۲۰۲۱